Joshua Shotton

Joshua Shotton defends a much-maligned statesman.